تفکر عمیق خنگول : اگر ادیسون نبود باید تو تاریکی تلویزیون نگاه می کردیم .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

دلتنگی خنگول : بی معرفت ما گوشی نداریم تو پیامک بزن .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خنگول میره توی آسانسور می بینه نوشته : ظرفیت 12 نفر . با خودش میگه : ای بابا حالا 11 نفر دیگر رو از کجا بیارم .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

وصیت خنگول به پسرش : هیچ وقت زن نگیر ، به پسرت هم بگو زن نگیره .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

سه نفر با نگرانی زنگ می زنه 110 میگه : آقا الان سوار ماشینم شدم دیدم دنده

فرمون ، کلاژ ، ترمز و ... همه چیز رو دزدیدن !

پلیس میگه : صندلی عقب نشستی برو جلو .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@