آیا می دانید : قدیمیترین آدامسی که جویدهشده متعلق به 9 هزار سال بوده است .

آیا می دانید : در 4 هزار سال قبل هیچ حیوانی احلی نبوده .

آیا می دانید : جویدن آدامس هنگام خورد کردن پیاز مانع از ریزش اشک می شود .

آیا می دانید : به طور متوسط روزانه 12 نوزاد اشتباه به خانواده ها داده می شود .

آیا می دانید می دانید : انرژی ای که خورشید در یک ثانیه تولید می کند برای مصرف یک میلیون سال زمین کافی است .