تو صف عابر بانک سه ساعته وایستادم یارو اومده میگه : آقا شماهم پول میخواین ؟. من بهش گفتم : پ ن پ دو روز پیش یه پول دستی از عابر بانک گرفتم اومدم به بدم .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

رفتم کتاب خونه گفتم : ببخشید از سعدی چی دارین ؟ میگه : کتاب شو میخوای ؟ گفتم :پ ن پ ، انگشتری لباسی اگه مونده بده بخرم !

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آب خونه قطع شده بود . بعد که وصل شد یه آب زرد از شیر اومد . می پرسه : زنگ لوله هاست ؟ . میگم : پ ن پ سازمان آب واسه عذر خواهی اولش آب پرتقال می فرسته . !!!

########################################################

مامانم چند تا تار موی سفید بین موهام دیده میگه : ای وای ، موهات سفید شده . میگم : پ ن پ چند تا شون شکسته بود گچ گرفتمشون .!!!