یارو همش دعا می کرده بچه دارشه یه شب جبرئیل میاد به خوابش میگه عوض این همه دعا برو زن بگیر .

##################################################

غضنفر از جوب می پره ازش فیلم می گیرن ، دور آهسته میزارن میفته توجوب ، دور تند میزارن می خوره به دیوار ‍‍‍!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

غضنفر زنش رو می بره سونوگرافی بهش میگن بچت پسره ، میگه : اسمش چیه ؟!!!

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

احوال پرسی غضنفر : حالا ما تلفن نداریم شما نباید به ما یه زنگ بزنید .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@