بلندی درخت خرما : 10 تا 20 متر

بلندی درخت بطری : 8 تا 12 متر 

بلندی درخت زیتون : 5 تا 15 متر

بلندی درخت نارگیل : 10 تا 25 متر

بلندی درخت انجیر هندی : 15 تا 20 متر

بلندی درخت سکو آیا : 130 متر

بلندی درخت سی ارژ : 5 تا 18 متر

بلندی درخت کاج : 10 تا 30 متر

بلندی درخت گنژینا : 8 تا 30 متر