1 ـ کوه ها از جا کنده می شود .

2 ـ خورشید و ستارگان بی نور می شوند.

3 – آسمان شکافته می شود .

4 ـ برخی حیوانات محشور می شوند .

5 – دریا ها به هم متصل می شوند .

6 – نامه های اعمال باز می شود .

7 – آتش جهنم بر افروخته می شود