خبری تاسف بار به دستمون رسید مبنی بر این که دو تا خسیس شیرجه میزنن تو آب میگن هر کس زود تر سرش از آب اومد بیرون باید شام بده. هنوز جسد هیچکدومشون رو پیدا نکردن.

مشتری : مبلی که دیروز از شما خریدم ، امروز پایه اش شکست

فروشنده : خیلی عجیب است حتما کسی رویش نشسته است

به یه خسیس میگن : اگه سردت شد چیکار میکنی ؟

میگه : میرم بغل بخاری.

میگن : اگه خیلی سردت شد چی ؟

میگه : به بخاری نزدیک تر میشم.

میگن : اگه خیلی خیلی سردت شد چی ؟

میگه : بخاری رو روشن می کنم