ابلهی جلوی آینه چشمان خود را بسته بود . پرسیدند : چرا چشماتو بستی ؟

گفت : می خوام ببینم ، تو خواب چه شکلی می شم . !!

#############################################

اولی : اگه تمام دنیا رو بهت بدن باهاش چکار می کنی ؟

دومی : می فروشمش و می رم کویت . !!!