حیف نون رو سگ هار گاز میگیره ، سگه جنون گاوی میگیره .

##################################################    

غضنفر میمیره شب اول قبر 100 فرشته میان سراغش . یکی سوال میکنه 99تا بهش میفهمونن .

##################################################
علی به مادرش گفت : می خوای قصه ای برات تعریف کنم ؟ مادر : بله عزیزم بگو خوشحال میشم . علی: یکی بود یکی نبود . یک اینه ی گران قیمت بود من زدم و آن را شکستم . قصه ی ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید .