آیا می دانید : همه زیر دریایی را با الهام از کوسه می سازند ؟

*********************************************************

آیا می دانید : خواب راحت نشانه سلامت است ؟

*********************************************************

آیا می دانید : حافظه ماهی قرمز تنها 3 ثانیه است ؟

*********************************************************

آیا می دانید : که در جهان فقط 7 هزار ببر وجود دارد ؟

*********************************************************

آیا می دانید : که چگالی زمین از دیگر سیارات منظومه شمسی بیشتر است ؟