شخصی به یکی از موسسات کاریابی مراجعه می کند و به متصدی آن چنین می گوید : کلفتی می خواهم که نه زیاد چاق باشد و نه لاغر، خوش اخلاق باشد آداب معاشرت بداند و خیاطی و آشپزی و اتوکردن بلد باشد. متصدی گفت : فقط نفرمودید چقدر جهاز همراه خود بیاورد .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ مردی برای پرسیدن وضع درسی پسرش به مدرسه او رفت و هر کدام از معلمان به صورت زیر به او جواب می دهند .

معلم ریاضی : اوضاعش سه

معلم هندسه : ریشه ای ضعیف

معلم ورزش : شوت شوت

معلم اقتصاد : زیر خط فقر

معلم جغرافی : وضعش ابریه

معلم زیست : باید از ریشه تقویت بشه.

معلم زبان خارجی : نرمال نیست