مردی خواست با زن خود به شهر برود. دید زنش خود را بسیار آراسته به زنش گفت : میروی شهر را تماشا کنی یا شهر تو را تماشا کنی .

####################################################  معلم : گورخر را می شناسی؟ دانش آموز : نه وا الله آخه من تازه اومدم تو این محله .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

دانش آموزان کلاسی سروصدا می کردند که ناظم وارد شد و با عصبانیت گفت : اینجا طویله است. یکی از دانش آموزان گفت : نه آقا اشتباهی آمده اید .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$