جدید ترین فهش حیف نون : با پس گردنی بزنم تو صورتت ؟

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

فانتریم اینه که چند تا زن بگیرم بعد اونا با هم خوب و صمیمی باشن بعد صداشون کنم : عیالات متحده

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دوست دارم یک زن بگیرم اسمش ستاره باشه بعد یک زن دیگه بگیرم اسم اونم ستاره باشه بعد بشینم جنگ ستارگان نگاه کنم .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

پسره تو فیسبوک پست گذاشته : چشام سگ داره میدونی بهت چی میگم ؟ منم کامنت گذاشتم "هاپ هاپ "