دفاتر اذدواج اعلام کردند: با یک اذدواج دائم , یک اذدواج موقت هدیه بگیرید . هیچکس تنها نیست حتی زن اول