ینی اگه هدفوناتونوبه چوب لباسیآویزون کنید برید 5دقیقه دیگه بیاید میبینید باز گره خورده