یه دختره با مامان باباش مهمونی اومدن خونمون:
وقتی در رو بازکردم دخترشون قدش حدود یک و هشتاد و پنج بود،
وقتی کفشش رو درآورد یک و هفتاد و پنج شد ،
اومد توی خونه گل سرش رو برداشت شد یک و پنجاه...
نگرانم کم کم محو بشه !