به ایام القاطی نزدیک میشیم ، !!!

.
.
.
.
ایام القاطی روزهاییه که کولر روشن کنی یخ میکنی ، خاموش کنی گرمت میشه :)))‌