طول سال در منظومه شمسی

در زمین :                      365 روز

در عطارد :                        88 روز 

در زهره :                          230 روز

در مریخ :                          687 روز

در مشتری :                       4343 روز

در زحل :                          10767 روز

در اورانوس :                     30661 روز

در نپتون :                      89885 روز

/ 0 نظر / 8 بازدید