لطیفه

شخصی دوپینگ می کنه ، برای این که کسی متوجه نشه آخر می شه .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

قاضی : چرا پول این آقا را نمی دهی ؟

متهم : به خدا الان یک سال است که به او التماس می کنم یک هفته مهلت بده ، نمی دهد .!!

#############################################

پسر : پدر جان ! دیشب خواب دیدم برایم دوچرخه خریدی .

پدر : اگر قول بدهی پسر خوبی باشی آن را از تو نمی گیرم . !!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

پیرزن : باز هم زنگ خونه ما را زدی و اومدی گدایی ؟

گدا : پس می خواستی زنگ خونه تو را بزنم و بیام خواستگاری .؟!!

############################################# 

معلم : محمد یک جمله بگو که در آن چایی باشه ؟

محمد : قوری

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

معلم : پس از مرگ ، اسکندر چه اتفاقی افتاد ؟

دانش آموز : او را دفن کردند

/ 0 نظر / 13 بازدید