آیا می دانید ؟

آیا می دانید : فقط 3 درصد ترکیه در اروپا قرار دارد ؟

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

آیا می دانید : کرم خاکی دارای 5 قلب است ؟

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

آیا می دانید : سگ ماهی دریاچه بیش از 150 سال عمر می کند ؟

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

آیا می دانید : آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است ؟

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

آیا می دانید : نروژ 3 صادر کننده نفت در جهان است ؟

/ 1 نظر / 12 بازدید