مدت حمل و سن بعضی حیوانات

 

مدت حمل گوسفند :پنج ماه

مدت حمل شیر : یکصدوده روز

مدت حمل خرگوش :پنجاه و شش روز

مدت حمل گرگ : هفتادو دو روز

مدت حمل خرس : چهار ماه

مدت حمل گاو : هشت ماه

سن برخی از حیوانات

لاک پشت : 152 سال

زنبور عسل :1 سال 

فیل آسیایی :78 سال

خرس : 50 سال

طوطی :73 سال

کلاغ :بیش از 100 سال

روباه و اسب : 50 سال

پروانه : 3 ماه

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید