ایا می دانید ؟


آیا می دانید : کوبیدن سر به دیوار 150 کالری در ساعت مصرف می کند ؟

آیا می دانید : در 4 هزار سال گذشته هیچ حیوان جدیدی رام نشده است ؟

آیا می دانید : فقط یک انسان از یک میلیارد نفر می تواند می تواند بیش از 116 سال عمر کند ؟

آیا می دانید : اگر یک ماهی را در یک اتاق تاریک قرار دهیم کم کم رنگش سفید می شود ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید