مقیاس ها

یک کیلومتر = هزار متر

یک هکتار = ده هزار متر

یک فرسخ =شش کیلومتر

یک جریب = ده هزار متر

یک یارد = نودو دو سانتی متر

یک فوت = 48\30 سانتی متر

یک اینچ = 54\2 سانتی متر

یک ذرع = 104 سانتی متر

یک قرن = صد سال

یک سال = 12 ماه

یک سال چند ساعت دارد = هشت هزار و هفتصد و شصت وساعت (8760 ) یک سال چند دقیقه دارد = پانصد و بیست و پنج هزار و ششصد دقیقه (525600 )

/ 0 نظر / 8 بازدید