آیا می دانید که

 

 

آیا می دانید : که قلب درهردقیقه شش لیترخون را دربدن جابه جا می کند و این رقم در یک شبانه روز معادل یک تانکر نفت کش وبیش از 8 هزار لیتر خون می شود .

##############################################

آیا می دانید : که فعال ترین ماهیچه های بدن ماهیچه قلب است که در ظرف 24 ساعت نیرویی تولید می کند که برایبلند کردن وزنه ای به سنگینی 45 تن به ارتفاع یک متر کافی است .

##############################################

آیا می دانید : 20 درصد آب شیرین جهان میان امریکا و کانادا قرار دارد .

##############################################

آیا می دانید : : به ترین شکارچی خشکی خرس قطبی است .

##############################################

آیا می دانید : خرس نوزاد 600 بار از مادر خود کوچک تر است .

##############################################

 

/ 0 نظر / 10 بازدید